โทรศัพท์

056-905448

อีเมล์

contact@dongcharoen.com

เวลาทำการ

วันและเวลาราชการ

• พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

• พัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 

• พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ 

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *